Článek I. - Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.odemykanidetskehopotencialu.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej Online kurzu Rodič jako pozitivní kouč (dále také jako kurz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost EVOLUTION HUB s.r.o., se sídlem Na louce 453/16, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 02664275, DIČ: CZ02664275, Spisová značka: C 222184 vedená u Městského soudu v Praze. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předmět smlouvy je vymezen pro účely této smlouvy jako informační produkt. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. Objednávkou tohoto online kurzu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autoři za ně nenesou žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Účastník si je vědom, že po celou dobu trvání on-line programu zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programu jsou pouze návody a doporučení, lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které mohou účastníci prožívat.

Účastník je v celém průběhu on-line programu za sebe plně zodpovědný a bere na vědomí, že může být v průběhu on-line programu vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhované úkoly či ne.

Účast v on-line programu je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Článek II. - Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej kurzu. Obsahuje 4 videa, která mají doporučené pořadí avšak jednotlivé díly je možné sledovat jako samostatné celky zaměřující se vždy na dané téma.
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.odemykanidetskehopotencialu.cz.

Kupující objednává vybraný kurz vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednaný kurz a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.odemykanidetskehopotencialu.cz společnosti EVOLUTION HUB s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat všechny neuhrazené objednávky starší 14dnů.
Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu VII. těchto Obchodních podmínek.

Článek III. - Cena, pokuty, faktury

Cena. Ve Shrnutí objednávky najdete konečnou výši ceny kurzu jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zjednodušený daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení kurzu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. - Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.Možnost koupě na splátky prodávající neumožňuje.
Neexistuje právní nárok na vrácení poplatku za kurz, pokud není případ od případu dohodnuto jinak (více Článek VII. Reklamace).

Článek V. - Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Možnosti plateb:

  1. Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
  2. Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další – číslo účtu Prodávajícího a další identifikační údaje platby budou shrnuty v emailu, který je po dokončení objednávky zaslán na adresu zadanou Kupujícím.

Článek VI. – Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. - Reklamace

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.
Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

Článek VIII. - Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. - Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3.2018. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.